Search
Language
+31 (0) 35 – 524 9000
CREATING THE PERFECT ENVIRONMENT

Privacyverklaring

In deze verklaring leggen wij uit wat het beleid van Thermo Air is met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij het recht op privacy waarborgen. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en overige externe relaties.

Contactgegevens:

Thermo Air BV
Postbus 13
9640 AA VEENDAM
+31 (0) 35 – 524 9000

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Thermo Air verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam 
• Geslacht
• Adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, in correspondentie en telefonisch 
• bankrekeningnummer
• IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Thermo Air verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

  • het afhandelen van uw betaling
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • om goederen en diensten bij u af te leveren
  • sollicitatieprocedures
  • beveiliging (camerabewaking)
  • Thermo Air verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
    nodig hebben voor belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thermo Air neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis
van geautomatiseerde verwerkingen. Er worden wat dat betreft dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thermo-Air) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thermo Air bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor de persoonsgegevens van de contactpersonen van onze zakelijke relaties gedurende 7 jaren na de laatste transactie met het bedrijf waaraan de contactpersoon in ons geautomatiseerde systeem is gekoppeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thermo Air verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thermo Air blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thermo Air en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mail adres: info@thermoair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thermo Air neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Thermo Air of via info@thermoair.nl .

Thermo Air BV, 01-12-2021

© Thermo Air 2024 | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Privacyverklaring | Sitemap | Cookies